پاورپوینت در مورد سینتیک شیمیایی و آنزیمی -20 اسلاید

پاورپوینت در مورد سینتیک شیمیایی و آنزیمی -20 اسلاید

پاورپوینت در مورد سینتیک شیمیایی و آنزیمی -20 اسلاید

اندازه گیری تجربی سرعت واکنش

درجه واکنش

واکنش درجه یک

واکنش درجه دوم

...

تعیین درجه یک واکنش

با استفاده از معادلات ثابت سرعت

 

ترسیم نمودار بر حسب زمان

از طریق نیمه عمر

اندازه گیری سرعتهای اولیه

مثال

کل واکنش از نوع درجه 3 است

موازی درجه اول

برگشت پذیر درجه اول

...